logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас Лизингови
продукти
Документи
Лизингов
калкулатор
Партньори Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран
 
Необходими документи за физически лица
 

Лична карта (копие);

Документи за доказване доходите на лицето:
 
Удостоверение за доходи – служебна бележка, издадена от работодателя за начислените и изплатени възнаграждения на лицето през последните 6 месеца, копие от трудов договор и/или на други договори, доказващи получаването на доход;
 
За доказване на доходи от самостоятелна заетост, наеми, съдружие и др. се представят и следните документи:
 
1.
относно регистрацията и правното състояние на дружеството:
 
- удостоверение за актуално състояние;
 
- удостоверение от окръжния съд по регистрацията на търговеца, от което е видно, че няма подадени молби за образуване производство по несъстоятелност на дружеството;
 
- удостоверение, издадено по реда на чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на публични държавни или общински задължения.
 
2.
отчет за приходите и разходите за последната календарна година и към последен отчетен период /за дружеството/;
 
3.
копия от данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физически лица от предходната календарна година, заверена от съответната териториалната дирекция на НАП и документи удостоверяващи плащането на съответните данъци и осигурителни вноски;

Искане за лизинг (бланка на „Финанс Лизинг“ ЕАД - изтеглете от тук Искане за лизинг);

Оферта от доставчик за лизинговия обект, предмет на потенциална лизингова сделка;

Удостоверение по чл.87, ал.б от ДОПК за наличие или липса на задължения;

Удостоверение от ЦРОЗ – за едноличните търговци (при необходимост);

Удостоверение от ЦРОЗ за наличие/липса на вписани обстоятелства по партидата на търговеца, материализиращи права в полза на трети лица върху имуществото му, ведно /при наличие/ с приложените описи на това имущество; (При кандидатстване за лизинг на недвижими имоти)

Документи за недвижимо имущество – акт за собственост (нотариални актове – при констативните нотариални актове /с изключение на тези, съставени на основание изтекла давност или извършен строеж при условията на ЖСК/ следва да се представят и документите, послужили на нотариуса за съставянето им; вписани в АВ договори покупко-продажба на държавни или общински имоти; договори за доброволна делба; протоколи за съдебни спогодби; постановления за възлагане; актове за държавна/общинска собственост, съдържащи съответните отбелязвания, ведно със заповедта за деактуване на имотите, решения на поземлени комисии за възстановяване право на собственост, ведно със скиците към тях, влезли в сила съдебни решения и др.), скица на имота - извадка от действащ подробен устройствен план, респ. кадастрален план; кадастрална схема на отделните обекти в сградата /ако такава е изготвена/; разрешение за строеж, ведно с одобрените проекти по част „Архитектурна“; удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ (за степен на завършеност); екзекутивни проекти по част „Архитектурна“; разрешение/удостоверение за ползване; удостоверение за тежести, обхващащо по възможност период от поне 10г., удостоверение от МЗП, ОС „Земеделие и гори“ за земеделските имоти; данъчна оценка , удостоверение от ЦРОЗ и др. (При кандидатстване за лизинг на недвижими имоти)

Други, при необходимост и по преценка на „Финанс Лизинг“ ЕАД.
   
<-- Обратно към всички документи

© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта