logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас Лизингови
продукти
Документи
Лизингов
калкулатор
Партньори Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран
 
Необходими документи за юридически лица
 

Удостоверение от Търговски регистър (а при липса на регистрация в Търговски регистър – първоначална съдебна регистрация, съдебно удостоверение за актуално състояние и копие на Булстат);

Устав за АД, дружествен договор за ЕООД и ООД (копия);

Протокол от компетентния орган на управление, съдържащ изрично решение за кандидатстване за лизинг с посочване на всички съществени елементи на сделката, включително предлаганото обезпечение;

Регистрация по ЗДДС (копие от карта за идентификация );

Документи за самоличност на представляващите юридическото лице( копие);

Пълномощно, даващо правото да се представлява и задължава дружеството, ако това не личи от регистрационните актове;

Копие от финансовите отчети и годишните данъчни декларации на фирмата за последните 2 години и към последното тримесечие на текущата година;

Искане за лизинг (изтеглете оттукИскане за лизинг);

Оферта от доставчик за лизинговия обект, предмет на потенциална лизингова сделка;

Удостоверение по чл.87, ал.б от ДОПК за наличие или липса на публични задължения;

Удостоверение от Съдебно изпълнителната служба към съответния районен съд по регистрацията на юридическото лице, от което е видно, че няма образувани или висящи изпълнителни дела срещу дружеството;

Удостоверение от окръжния съд по регистрацията на търговеца, от което е видно, че няма подадени молби за образуване производство по несъстоятелност на дружеството;

Удостоверение от ЦРОЗ за наличие/липса на вписани обстоятелства по партидата на търговеца, материализиращи права в полза на трети лица върху имуществото му, ведно /при наличие/ с приложените описи на това имущество (при необходимост);

Документи за недвижимо имущество – акт за собственост (нотариални актове – при констативните нотариални актове /с изключение на тези, съставени на основание изтекла давност или извършен строеж при условията на ЖСК/ следва да се представят и документите, послужили на нотариуса за съставянето им; вписани в АВ договори покупко-продажба на държавни или общински имоти; договори за доброволна делба; протоколи за съдебни спогодби; постановления за възлагане; актове за държавна/общинска собственост, съдържащи съответните отбелязвания, ведно със заповедта за деактуване на имотите, решения на поземлени комисии за възстановяване право на собственост, ведно със скиците към тях, влезли в сила съдебни решения и др.), скица на имота - извадка от действащ подробен устройствен план, респ. кадастрален план; кадастрална схема на отделните обекти в сградата /ако такава е изготвена/; разрешение за строеж, ведно с одобрените проекти по част „Архитектурна“; удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ (за степен на завършеност); екзекутивни проекти по част „Архитектурна“; разрешение/удостоверение за ползване; удостоверение за тежести, обхващащо по възможност период от поне 10г., удостоверение от МЗП, ОС „Земеделие и гори“ за земеделските имоти; данъчна оценка , удостоверение от ЦРОЗ и др. (При кандидатстване за лизинг на недвижими имоти)

Други документи при необходимост.
   
 

Всички документи да са заверени с текст „Вярно с оригинала” и печат.

   
   
   
<-- Обратно към всички документи

© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта